1315

Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

2019-12-16 14:01:48
Cao Đình Minh Quân
1 lượt thích 784