1710

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 12 ngày đêm oai hùng của dân tộc

2020-02-26 08:55:56
Nguyễn Hằng Thu, Ngô Đức Quốc Khánh
2,552 lượt thích 31902