1947

Chiến dịch Việt - Bắc Thu Đông 1947

2020-02-29 16:14:33
Nguyễn Duy Đăng
0 lượt thích 161